Loading...
BÜYÜK ÇAKIRMAN MEVKİİNDE BULUNAN JEOTERMAL KAYNAĞA AİT SIVI KARBONDİOKSİT’İN İŞLETME PROJESİ FİZİBİLİTE İŞİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI 13 Temmuz 2020 | 13:45

İHALE İLANI
T.C.KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

BÜYÜK ÇAKIRMAN MEVKİİNDE BULUNAN JEOTERMAL KAYNAĞA AİT SIVI
KARBONDİOKSİT’İN İŞLETME PROJESİ FİZİBİLİTE İŞİNİN YAPTIRILMASI HİZMET
ALIMI
1) Ajansın İrtibat Bilgileri
a) Adres: Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM
b) Telefon ve Faks: 0442 235 61 11 / 0442 235 61 15
c) Elektronik Posta Adresi: suat.colak@kudaka.org.tr
d) İrtibat: Suat ÇOLAK Satınalma ve İhale Sorumlusu (dahili 105)
2) İhalenin Konusu İşin
a) Niteliği: Hizmet Alımı
Türü: Söz konusu iş; Büyük Çakırman mevkiinde bulunan jeotermal kaynaktan doğal olarak çıkan sıvı
karbondioksitin Ülke ve Yerel ekonomiye kazandırılması için yatırımlara altlık olacak olan fizibilite
çalışmasının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük Çakırman mevkiinde bulunan jeotermal
kaynağa ait sıvı karbondioksit işletme tesisi kurulmasına ait yatırıma esas Ön Fizibilite Raporu, Fizibilite
Raporu, Avan Proje ve işletme proses projelerinin hazırlanmasına yönelik hizmet alımıdır. Ön Fizibilite
Raporu ve Fizibilite Raporu kapsamında yatırım fikrinin kamu yatırımı programına alınması için gerekli
formatta, teknik şartname ve eklerine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu projenin
gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç programında bahsi geçen bölümler ile ilgili ayrıntılı teknik bilgiler;
ulusal ve uluslararası uygunluğu ve denkliği bilinen yönetmelikler ve standartlara göre yapılmalıdır.
3) İşin yapılacağı Yer ve Süresi
a) İşin Yapılacağı Yer: Erzincan
b) 110 gün
4) İhale Usulü, Katılım Şartları ve İstenilecek Belgeler
a) “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları” Yönetmeliğinin
10. Maddesinde Belirtilen; “Herkese Açık İhale Usulü”.
b) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri teklif
mektuplarıyla birlikte Ajansa sunmaları gerekir.
5) İhale Dokümanlarının Temini
İhale dokümanı Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresinde görülebilir ve mail aracılığıyla
istenilebilir
Teminatlar
Bu iş için geçici teminat istenmeyecek olup sözleşme aşamasında kesin teminat istenecektir
Tekliflerin Verileceği Yer ve Tarih
Teklifler 27/07/2020 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM
adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak
gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.
6) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
7) “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları”, Madde 17, (h)
fıkrası gereğince “Ajansın, 2886 Sayılı Devlet İhale ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine
tabi olmadığı, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale
etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbest olduğu, ihalenin tamamen veya kısmen
iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı bilinmelidir.  

İhale dökümanını indirmek için tıklayınız.