Loading...
Binek Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi 27 Kasım 2020 | 14:09

T.C.Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Kiralık Araç Hizmet Alım İşi, Herkese Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

Ajansın İrtibat Bilgileri

  1. a)  Adres: Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM

  2. b)  Telefon ve Faks: 0442 235 61 11 / 0442 235 61 15

  3. c)  Elektronik Posta Adresi: suat.colak@kudaka.gov.tr info@kudaka.gov.tr

  4. d)  İrtibat: Suat ÇOLAK Satınalma ve İhale Sorumlusu (dahili 134)

İhaleninKonusuİşin

  1. a)  Niteliği: Hizmet Alımı

  2. b)  Türü: Şoförsüz-Yakıt dahil 5 adet binek araç kiralama hizmet alımı

İşin yapılacağı Yer ve Süresi

a) İşin Yapılacağı Yer: Erzurum-Erzincan-Bayburt b) 24AySüreile

İhale Usulü, Katılım Şartları ve İstenilecek Belgeler

  1. a)  “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları” Yönetmeliğinin 10. Maddesinde Belirtilen; “Herkese Açık İhale Usulü”.

  2. b)  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri teklif mektuplarıyla birlikte Ajansa sunmaları gerekir.

İhale Dokümanlarının Temini

İhale dokümanı Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresinde görülebilir. Ya da suat.colak@kudaka.gov.tr adresinden talep edilebilir

Teminatlar Sözleşme aşamasında sözleşme tutarının %6’sı oranında kesin teminat istenecektir. Bu ihale kapsamında geçici teminat istenmeyecektir
Tekliflerin Verileceği Yer ve Tarih

Teklifler 11/12/2020 Cuma günü saat 15:00’a kadar Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.

Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

“KalkınmaAjanslarıMal,HizmetveYapımİşiSatınAlmaveİhaleUsulveEsasları”,Madde17,(h) fıkrası gereğince “Ajansın, 2886 Sayılı Devlet İhale ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbest olduğu, ihalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı bilinmelidir.