Loading...
Bayburt Dede Korkut Obası ve Çoruh Nehri Rekreasyon Alanı Projesi Fizibilite Hizmet Alımı 24 Şubat 2020 | 12:20

 İHALE İLANI

T.C.KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Bayburt Dede Korkut Obası ve Çoruh Nehri Rekreasyon Alanı Projesi Fizibilite Hizmet Alımı
 
 
1) Ajansın İrtibat Bilgileri
a) Adres: Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM
b) Telefon ve Faks: 0442 235 61 11 / 0442 235 61 15
c) Elektronik Posta Adresi: suat.colak@kudaka.org.tr
d) İrtibat: Suat ÇOLAK Satınalma ve İhale Sorumlusu (dahili 105)
2) İhalenin Konusu İşin
a) Niteliği: Hizmet Alımı Türü: "Bayburt Dede Korkut Obası ve Çoruh Nehri Rekreasyon Alanı Projesi Fizibilite Raporu Hizmet Alımı" Bayburt Dede Korkut Obası ve Çoruh Nehri Rekreasyon Alanı projesinin rantabl olup olmadığına ilişkin projenin tanımı ve kapsamı, yer seçimi ve arazi maliyeti, talep tahmini ve kapasite seçimi, yatırım tutarı, projenin finansmanı ve finansal analiz, ticari analiz, ekonomik analiz, risk analizi, çevresel analiz, sosyal analiz, proje yönetimi ve uygulama programı, sonuç ve eklerden müteşekkil fizibilite etüdünün oluşturulması amaçlanmaktadır.
3) İşin yapılacağı Yer ve Süresi
a) İşin Yapılacağı Yer: Bayburt
b) 45 gün
4) İhale Usulü, Katılım Şartları ve İstenilecek Belgeler
a) “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları” Yönetmeliğinin
10. Maddesinde Belirtilen; “Herkese Açık İhale Usulü”.
b) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri teklif mektuplarıyla birlikte Ajansa sunmaları gerekir.
5) İhale Dokümanlarının Temini
İhale dokümanı Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresinde görülebilir ve mail aracılığıyla istenilebilir
Teminatlar
Bu iş için geçici teminat istenmeyecek olup sözleşme aşamasında kesin teminat istenecektir
Tekliflerin Verileceği Yer ve Tarih
Teklifler 09/03/2020 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.
6) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
7) “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları”, Madde 17, (h) fıkrası gereğince “Ajansın, 2886 Sayılı Devlet İhale ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbest olduğu, ihalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı bilinmelidir.