Loading...
Haber Galerisi
Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan 11 Ağustos 2021 | 10:18

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2021 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. Bu kapsamda görev yapmak isteyen bağımsız değerlendirici adaylarının 29 Ağustos 2021 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2’ye bağımsız değerlendirici başvurusu yapmaları gerekmektedir.

1.Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:

Bağımsız değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve uzmanlık alanlarında en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında, adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

• Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi,

• Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri,

• Hibe projesi uygulaması ve yönetimi,

• Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi.

2.Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2:

2.1. Programın Genel Amacı:

TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nde öne çıkan turizm, tabi kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması.

2.2. Programın Özel Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nin turizm, tabi kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğinin arttırılması için gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması.

2.3. Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Turizmin canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi ile turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması, sektörde kaynak verimliliğinin sağlanması ve insan kaynağının geliştirilmesi,

Öncelik 2: Et, süt ve arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğin geliştirilmesi ile girdi maliyetlerinin azaltılması, ürün kalitesinin/çeşitliliğinin artırılması ve kaynak verimliliğin sağlanması,

Öncelik 3: Tabii kaynakların ekonomiye kazandırılması, bu sektördeki işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması, ürünlerin yenilikçi yöntemler ile işlenmesi, sektörde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulması/iyileştirilmesi ve kaynak verimliliğinin sağlanması.

3. Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği gereği Bağımsız Değerlendiriciler, alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olan kişiler arasından seçilecektir.

Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır. Ajans tarafından görevlendirilmesi uygun görülen bağımsız değerlendiricilere, görevlendirilecekleri tarihlere yönelik “Uygunluk Beyanı” da imzalatılacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren taahhütnameyi elektronik ortamda onaylar.

Bir bağımsız değerlendirici, bir proje teklif çağrısı döneminde en fazla yirmi beş proje teklifi, bir günde ise projenin niteliğine ve kapsamına göre en fazla üç proje teklifi değerlendirebilir. Bir bağımsız değerlendirici, bir takvim yılı içinde en fazla 50 proje değerlendirebilir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı; bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programlarında görevlendirmeme veya görevlendirilen bağımsız değerlendiricilere farklı sayıda proje tevdi etme haklarını saklı tutar.

Tüm değerlendirme faaliyetleri yetkili Ajans uzmanının gözetiminde, görüntü ve ses kaydının alınabileceği bir fiziksel mekânda yapılır. Ajans, gerekli görmesi halinde uzaktan değerlendirme yaptırabilir. Değerlendiriciler söz konusu mekâna girerken cep telefonlarını, bilgisayarlarını, vb. elektronik cihazlarını yetkili Ajans uzmanına teslim ederler.

3.1. Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle tüm Kalkınma Ajansları tarafından ortak kullanılmakta olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) bağımsız değerlendirici kaydı yapmaları ve sistem tarafından istenen bilgileri girmeleri gerekmektedir.

Bütün Bağımsız Değerlendirici başvuruları KAYS üzerinden alınacaktır.

Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek bağımsız değerlendiricilere tebligat, e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi, ilgili dönemlerde başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 için Bağımsız Değerlendirici olarak başvuru yapmak isteyenlerin 29 Ağustos 2021 Pazar saat: 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2’ye başvuru yapmış olmaları gerekmektedir.

3.2. Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:

Ajans görevlendireceği bağımsız değerlendiricilerde aranan nitelikleri ilan yoluyla duyurur ve gerekli belgeleri isteyerek başvuruları KAYS üzerinden alır. Başvurular, genel sekreterce ajansın farklı birimlerinde görevli ve aralarında hiyerarşik yönetim bağı bulunmayan en az üç uzmandan oluşturulacak bir seçim komisyonu marifetiyle değerlendirilir ve karara bağlanır. Değerlendirmede bağımsız değerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişleri ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla edinilen bilgiler dikkate alınır.

Değerlendirmeler başvuru sırasında sunulmuş olan özgeçmişte beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacaktır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmesi uygun bulunan bağımsız değerlendirici adaylarının, sunmuş oldukları özgeçmişlerinde beyan ettikleri bilgileri ispatlayan destekleyici belgeleri, bağımsız değerlendirici sıfatıyla görevlendirme yapıldığında Ajansa sunmaları istenecektir. Söz konusu belgeleri sunamayan adaylar süreçte görev alamayacak ve kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

3.3. Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

Ajans tarafından yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Bu faaliyetlere ilişkin tahmini zamanlama 20 Ekim - 30 Ekim 2021 tarihleri arasındadır.

Çalışma saatleri 09.00-18.00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Cumhuriyet Caddesi No:3 Yakutiye 25200/ Erzurum adresindeki Ajans Hizmet Binasında gerçekleştirilecektir. Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde çalışma yeri, çalışma süreleri hafta sonları da dâhil olmak üzere gün ve saat olarak değiştirilebilecektir.

İlk gün, programlar ve değerlendirme süreci hakkında yarım günlük bir eğitim verilecektir.

3.4. Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşi (vergi kesintileri dâhil) ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücret ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.      

Değerlendirme Ücreti

Diğer

Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler

Değerlendirilen Proje Başına: AGİ dâhil Aylık Asgari Ücret Net Tutarının % 25’i (Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hariç) kadar ödeme yapılacaktır.

Şehir dışından geliyorlarsa bir defaya mahsus ulaşım giderleri karşılanacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına, değerlendirilen proje başına, AGİ dâhil Aylık Asgari Ücret Net Tutarının % 25’i (gelir vergisi ve damga vergisi hariç) kadar ödeme yapılacaktır.

Kamu Personeli Olan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Ücreti Almayan Diğer Bağımsız Değerlendiriciler

Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları karşılanacaktır.

Ödemelerde, bağımsız değerlendiricilerden tabi oldukları mevzuat gereğince ilgili vergi kesintileri yapılır.

3.5. Başvuru Sistemi ve Adaylardan İstenen Belgeler:

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi/KAYS web adresine  (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp) bağımsız değerlendirici olarak kaydolmaları ve özgeçmişlerini eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Bağımsız değerlendirici adayları, KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri “.zip veya .rar” formatında KAYS’a yüklemelidirler. Taslak belgeler ilgili belgenin üzerine tıklanarak indirilebilir. İmzalanıp taratılmadan sisteme yüklenmiş olan uygunluk beyanları kabul edilmeyecektir.

• Özgeçmiş

• Uygunluk Beyanı

Başarılı bulunan bağımsız değerlendiriciler bağımsız değerlendirici havuzuna alınacaktır.

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında yapılacak değerlendirme döneminde görevlendirilen bağımsız değerlendiricilerden, elektronik başvuru sistemine yükledikleri destekleyici belgelerin  (diploma, sertifika vb.) aslını ibraz etmeleri istenecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Daha fazla bilgi için:

Tel       : (0442) 235 61 11 (Dahili 114)

Faks    : (0442) 235 61 14