Loading...
Haber Galerisi
2020 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı İlan Edildi 03 Kasım 2020 | 15:03

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 03/11/2020 tarihi itibari ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programını ilan etmiştir.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi 30.000.000 TL’dir.

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programına bölgemizde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir.

Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar

200.000 TL

Azami Tutar

2.500.000 TL

Proje başvuruları 28/12/2020 saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 28/12/2020 saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır.

Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 04/01/2021 saat 18.00’a kadar e-imza ile imzalanması esastır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 04/01/2021 saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı detayları

Programın Adı

SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ALTYAPI PROGRAMI
(Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik)

Referans Numarası

TRA1/21/REKABET

Programın İlan Tarihi

03/11/2020

Programın Bütçesi

30.000.000 TL

Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı

Azami 4 adet

Destek Alınabilecek Proje Sayısı

Azami 2 adet

Programın Genel Amacı

TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nde öne çıkan turizm, tabi kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması

Programın Özel Amacı

TRA1 Düzey 2 Bölgesinin Turizm, Tabi Kaynaklar ve Et-Süt-Arıcılık Sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi ve rekabetçi bir bölge olması için bölgede gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Kış, kültür, sağlık, doğa ve alternatif turizmin bölgede canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi ile bölgenin sahip olduğu turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması ve turizm sektöründeki insan kaynağının geliştirilmesi,

Öncelik 2: Bölgede et, süt ve arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğin geliştirilmesi için girdi maliyetlerinin azaltılması, ürün kalitesinin/çeşitliliğinin artırılması ve sektör verimliliğin yükseltilmesi,

Öncelik 3: Tabii kaynakların (doğal taş, yarı değerli taşlar, karbondioksit gazı, perlit, krom, mermer, biokütle, jeotermal) ekonomiye kazandırılması, üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçi yöntemler ile işlenmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulması/iyileştirilmesi,

Asgari/Azami Destek Miktarları

• Asgari Destek Tutarı: 200.000 TL
• Azami Destek Tutarı: 2.500.000 TL

Asgari ve Azami Destek Oranları

Projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az veya %75’inden fazla olamaz.

Azami Proje Süresi

24 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Birlikler, kooperatifler,
• Sivil toplum kuruluşları,
• Organize sanayi bölgeleri,
• Sanayi siteleri,
• Serbest bölge işleticileri,
• Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati

28/12/2020, Saat: 23:59

Taahhütname için Son E-imza / Teslim Tarihi ve Saati (1)

04/01/2021, Saat: 18:00

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi, aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 28/12/2020 Saat: 23:59
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 04/01/2021 Saat: 18.00

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek

(1) Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname Başvuru Sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir.