Loading...

Teknik Destek Programları

Teknik Destek, Ajansın, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere sağladığı destek türüdür.

Destek Miktarı Nedir?

Teknik Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibine doğrudan bir mali destek sağlanmaz. Talep edilen Teknik Destek, Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı yoluyla sağlanır. Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin ajansa toplam maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinde büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl belirlenen limiti aşamaz.


Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır.

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri (teknopark ve teknokentler),
 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri,
 • Endüstri bölgesi yönetici şirketleri
 • İş geliştirme merkezleri,
 • Birlik ve kooperatifler,
 • Serbest bölge işleticileri,
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler
2021
2020
2019
2019 Yılı Teknik Destek Programı

2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2019 Yılı Teknik Destek Programı açıklanmıştır

2019 Yılı Teknik Destek Programının Amacı:
TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

2019 Yılı Teknik Destek Programının Öncelikleri:
1. Sağlık turizmi sektöründe ulusal ve uluslararası destekler ve mevzuat konusunda farkındalığın artırılması,
2. Sağlık turizmi sektöründe hasta karşılama hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık turizminde akredite kurum sayısının artırılması,
3. Kış turizmi, spor turizmi ve sağlık turizmi sektörlerinde beşeri sermayenin geliştirilmesi,
4. Kış turizmi ve spor turizmi müşterilerine yönelik alternatif paket programlar ve tur rotaları belirlenmesi,
5. Bölgemizde et ve süt sektöründe faaliyet göstermekte olan yetiştiricilerin ve üreticilerin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
6. Bölgesel kalkınma açısından önem arz eden konularda yerel aktörlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi.

2019 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Yapılabilecek Faaliyet Türleri:
• Eğitim verme
• Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
• Danışmanlık sağlama
• Geçici uzman personel görevlendirme
• Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

2019 Yılı Teknik Destek Programının Bütçesi ve Süresi:
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar1.100.000 TL’dir.
Teknik destek faaliyetleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti (KDV Dâhil)90.358 TL’yi aşamaz.
Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemektedir.

2019 Yılı Teknik Destek Programına Kimler Başvurabilir?
• Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
• Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
• Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
• Sivil toplum kuruluşları ,
• Organize sanayi bölgeleri,
• Küçük sanayi siteleri
• Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,
• İş geliştirme merkezi,
• Birlik ve kooperatifler,
• Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

2019 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Süreci
Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2019 yılı için Mart-Nisan döneminden başlanarak, yılsonuna kadar 5 farklı dönem için başvuru alınacaktır. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.
Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler,www.kudaka.org.trvehttp://portal.kays.kalkinma.gov.tradreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.
Her bir dönem için destek taleplerinin KAYS üzerinden tamamlanması ve onaylanması, taahhütnamelerin Ajansa teslim edilmesi ile ilgili son tarih ve saatler aşağıda belirtilmiştir:

SON BAŞVURU TARİHLERİ

Dönem

KAYS

TAAHÜTNAME

1. Dönem (Ocak - Şubat)

Başvuru Alınmayacaktır

2. Dönem (Mart - Nisan)

30/04/2019

07/05/2019

3. Dönem (Mayıs - Haziran)

28/06/2019

05/07/2019

4. Dönem (Temmuz - Ağustos)

30/08/2019

06/09/2019

5. Dönem (Eylül - Ekim)

31/10/2019

07/11/2019

6. Dönem (Kasım - Aralık)

25/12/2019

31/12/2019

Tüm başvurular için son teslim saati 18:00’dır.

Başvurular taahhütnamenin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacaktır.

2019 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Sonuçları

2019 Yılı Teknik Destek Programı 2. dönem sonuçları açıklandı

2019 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Mart-Nisan dönemine toplam 7 başvuru yapılmıştır.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 7 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 3 proje listede yer almıştır.

Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 24/05/2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

2019 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Sonuçları

2019 Yılı Teknik Destek Programı 3. dönem sonuçları açıklandı

2019 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Mayıs-Haziran dönemine toplam 5 başvuru yapılmıştır.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 5 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 2 proje listede yer almıştır.

Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 19/07/2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;

1. Başvuru Talep Formu

2. Destekleyici Belgelerin asılları

· Başvuru Sahibi Karar Belgesi

· Ortak Kuruluş Karar Belgesi(varsa)

· Teknik Şartname

· Proforma Fatura

· Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

· Eğitim Müfredatı

Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu asıllarının ve paraflanıp imzalanmış nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2019 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem Sonuçları

2019 Yılı Teknik Destek Programı 4. dönem sonuçları açıklandı

2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Temmuz-Ağustos dönemine toplam 8 başvuru yapılmıştır.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 8 başvurudan 3’üne eksik evrak talebi gönderilmiştir. Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvuru ön incelemede uygun bulunmuş ve teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 1 proje listede yer almıştır.

Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 25/09/2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;

1. Başvuru Talep Formu

2. Destekleyici Belgelerin asılları

· Başvuru Sahibi Karar Belgesi

· Ortak Kuruluş Karar Belgesi(varsa)

· Teknik Şartname

· Proforma Fatura

· Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

· Eğitim Müfredatı

Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu asıllarının ve paraflanıp imzalanmış nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur

2019 Yılı Teknik Destek Programı 5’inci Dönem Sonuçları

2019 Yılı Teknik Destek Programı 5’inci Dönem Sonuçları Açıklandı

2019 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Eylül-Ekim dönemine toplam 7 başvuru yapılmıştır.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 7 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 6 proje listede yer almıştır.

Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 26/11/2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;

1. Başvuru Talep Formu

2. Destekleyici Belgelerin asılları

· Başvuru Sahibi Karar Belgesi

· Ortak Kuruluş Karar Belgesi(varsa)

· Teknik Şartname

· Proforma Fatura

· Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

· Eğitim Müfredatı


Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu asıllarının ve paraflanıp imzalanmış nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.