Loading...

Eğitim

Okuryazar olmayan nüfusun oranının yüksekliği az gelişmişliğin bir göstergesi olarak ele alınmaktadır. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın en temel altyapısı olan eğitim düzeyinin artırılmasında okuryazar nüfusun irdelenmesi önemlidir.

Kadınların eğitim düzeyinin ekonomik, sosyal ve politik hayata katılımlarını doğrudan etkilediği düşünülürse bir bölgenin eğitim altyapısının tanımlanması açısından kadın okuryazarlığı da dikkate alınmalıdır.

Erzurum’da 6 yaş ve üzeri nüfus için okuma yazma bilmeyen nüfusun toplam nüfusa oranı %6,9’dur. Çalışabilir yaştaki nüfusun okuryazarlığına bakıldığında ise nüfusun %8,3’ü okuma yazma bilmemekte, %8,4’ü de okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerden oluşmaktadır.

Kadın okuryazarlığında ise Erzurum’da okuma yazma bilmeme oranı %11,6’ya çıkmaktadır (TÜİK, 2013). Okuma yazma bilmeyen kadınların %41,4’ü 50 yaş üstü grupta yer almaktadır (TEPAV, 2012).

Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim örgün eğitime temel oluşturması ve bireylerin toplumsal uyumu için sağlıklı bir gelişim ortamı oluşturulması açısından önemli bir eğitim göstergesidir. Ulusal eğitim stratejilerinde okul öncesi eğitime katılımın artırılması öncelikli olarak ele alınmaktadır. Erzurum ilinde okul öncesi eğitimde okullaşma oranı tüm yaş aralıklarında Türkiye ortalamasına yakın bir değer göstermektedir.

Erzurum’da en yüksek okulöncesi net okullaşma oranı %41,9 ile 5 yaş grubunda görülmektedir. Ancak tüm yaş gruplarında okullaşma oranı bölge ortalamasının ve diğer bölge illerinin altında yer almaktadır. Erzurum’da okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının yıllara göre değişimi incelendiğinde tüm yaş aralıklarında artış eğilimi görülmektedir.

2013-2014 öğretim yılında okul öncesi eğitimde 5 yaş grubunda net okullaşma oranı %32,6 iken 2014-2015’de %41,9’a yükselmiştir (MEB, 2014-2015).