Loading...

İlçeler

Aydıntepe ve Demirözü olmak üzere 2 ilçesi bulunmaktadır.

Aydıntepe

Aydıntepe ve çevresinde eski çağlardan günümüze ulaşan yerleşim izleri görülmektedir. Yerleşimin 5 km kuzeybatısındaki "Çovrang Yayla Yerleşmesi"nde yapılan yüzey araştırmalarında Ortaçağ ve Yakınçağ dönemikeramikleribulunmuştur. Aydıntepe merkezinde, güneybatıda yer alan ve büyük bölümü mezarlık olarak kullanılanhöyüktebulunan seramik kalıntıları, burada Eski Tunç, Demir Çağ, Roma Dönemine ait yerleşimi göstermektedir. İlçenin hemen altında tüf anakayanın oyulmasıyla inşa edilen ve Ortaçağ'a tarihlenen "Aydıntepe Yeraltı Şehri" yer almaktadır.

M.Ö 3000-2500 yılları arasında Aydıntepe ve çevresi Hititlerin egemenliğinde bulunmuştur. Sonrasında Urartular, İskitler, Romalılar, Persler ve Bizanslılar' ın egemenliğinde kalmıştır.

1071Malazgirt Meydan Muharebesisonrasında Türkler' in egemenliğine geçmiş1072-1202 yılları arasında bazen Saltukluların bazen de Danişmendlilerin hakimiyetinde kalmıştır. 1202 yılında Selçuklular Saltuklu Devletine son verince Bayburt ve çevresiyle birlikte Aydıntepe'yi de hakimiyetlerine geçirmiştir.

Sonraki dönemde İlhanlıların, Akkoyunluların ve Safevilerin denetiminde kalmış, 1514Çaldıran Savaşındansonra Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. Osmanlı döneminde "Hart" ismiyle Bayburt kazasına bağlı bir nahiye oldu. 1916 yılında Rus kuvvetlerince ele geçirilen yerleşim 21 Şubat 1918 yılında yeniden geri alındı.

26 Ekim-29 Aralık 1919 tarihleri arasında meydana gelen ve "Hart Olayı" olarak da bilinen Şeyh Eşref ayaklanması burada meydana gelmiştir. 1957 yılında belediye teşkilatı kuruldu ve Aydıntepe adını aldı. 1987 yılında ilçe olan Aydıntepe önce Gümüşhane iline, 1989 yılında il olan Bayburt' a bağlanmıştır.

Ekonomik hayat, tarihi gelişim içinde temel değiştirmemiştir. Ticaret ve sanayiin gelişmediği ilçe de tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır. Tarım ürünü olarak ilde hububat çeşitleri, yem bitkileri, şeker pancarı ve az da olsa meyve sebze üretimi yapılmakta, genelde ilçenin sebze ihtiyacı diğer illerden karşılanmaktadır.

Hayvancılık ilin geçim kaynaklarından en önemlisidir. Arazi hayvancılık yapmaya çok elverişlidir. Mera hayvancılığı yapılmaktadır. Son yıllarda besi hayvancılığına doğru bir gelişme gözlenmektedir. Süt inekçiliği ıslah çalışmaları da devam etmektedir. İlçe merkezi ve köylerinde arıcılık yapan aile sayısında büyük artış gözlenmekte, ilçe sathında bal üretimi yapılmaktadır.

Demirözü

DemirözüKaradeniz bölgesinde yer almakta olup, Demirözü ilçesi Bayburt iline bağlıdır.Demirözü yüzölçümü 594 km2alan olup, alan olarak Türkiye'nin 517. en büyük ilçesidir. Demirözüharitasıkonumu ise 40° 9' 45.1332'' Kuzey ve 39° 53' 34.2564'' Doğu gps koordinatlarıdır.Demirözü ilçesibağlı olduğu Bayburt iline 30 kilometre mesafe uzaklıktadır.

Demirözü rakımı 1684 metredir. (ortalama deniz seviyesine göre yüksekliği)

Yörenin bilinen en eski halkı İ.Ö. 1500’lerde yaşayan Azizi ve Ayyaş ’lardır. Yapılan araştırmalarda elde edilen bilgiler İ.Ö. 3000-2000 arasında tarihlenen ilk Tunç Çağının İlçeye bağlı Bayrampaşa Köyünün batısındaki evcikler tepesi Höyüğü ve Gökçedere Kasabası içindeki (Pulur) Höyüğüilk tunç çağına ait çanak çömlek buluntuları ile önem kazanmıştır. Katman kesitlerinde rastlanan karbon ve kül dokuları, İlk Tunç çağında Pulur Höyüğünün biryangın geçirdiğini ortaya koymaktadır. Daha sonraki katmanlardan elde edilen çanak çömlek buluntuları ise buradaki yerleşin İ.Ö. 1000’de de sürdüğünü göstermektedir.

Yörenin Urartu, Kimler, İskitler, Meç, Pers, Pontus, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu veOsmanlı idaresi altına girdiği bilinmektedir.
Osmanlı döneminde yörede Müslüman, Ermeni veRum halklarının yaşadığı Osmanlı kayıtlarından anlaşılmaktadır.

Yörenin 1410’daKarakoyunluların, 1467’de Akkoyunluların egemenliği altına girdiği bilinmekte olup, 1473’deFatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşının geçtiği alanın büyük bir bölümü ve Akkoyunluların
mekanı Demirözü İlçesi sınırları içerisindedir.